ssd
ssd, ingilizce "solid state drive" kelimelerinin kısaltmasıdır ve türkçe karşılığı "katı hal sürücüsü"dür. ssd'ler verileri saklamak ve okumak için nand flash bellek teknolojisini kullanır ve geleneksel sabit disk sürücülerine (hdd) göre daha hızlı, daha dayanıklı ve daha az güç tüketen bir depolama çözümüdür.

ssd'ler veriye erişmek için dönen bir disk yerine nand flash bellek yongalarını kullanır ve bu yüzden daha yüksek okuma/yazma hızlarına sahiptirler. ayrıca mekanik parçaların olmaması nedeniyle daha az arıza yapma olasılıkları yüksektir.

ssd'ler ayrıca daha düşük güç tüketirler, daha hafiftirler ve daha sessiz çalışırlar. bu nedenlerle ssd'ler özellikle taşınabilir cihazlarda ve hız gerektiren uygulamalarda popüler bir depolama çözümüdürler.
0
 
 
 
0
bu makalenin içeriğinde md5 ile şifreleme yapıp üyelik sistemlerinde login olarak örnek yapacağız
ilk olarak bir yeni üye formumuz olmalı, ziyaretçiler bu formu doldurup gönderdikten sonra
yeni bir kayıt eklerken alınan şifre verisini md5 fonksiyonunu kullanarak veritabanına kayıt edeceğiz
örnek olarak sadece şifre kayıt etme kısmını verirsek

<%
rsuye("password") = md5(request.form("password"))
%>
böylece veritabanına şifreleme yaparak kayıt ettik, kullanıcı "123456" gibi bir şifre yazarsa çıktısı "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e" olacaktır
asp sayfasında md5 ile şifrelenmiş veriyi 3. parti programlar ile geri döndürülebiliyor fakat bu bizim konumuz değil
kullanıcılar ise login olurken aldığınız şifre ile eşleştirirken yine şifreleyerek eşleştiriliyor ve böylece veritabanında md5 ile korunan üye şifreleri oluyor.
md5 kullanırken sadece
<%
veri = "yasirpro"
response.write(md5(veri))
%>

şeklinde yapmanız olacaktır.
md5 fonksiyonunu olduğu gibi değişiklik yapmadan kullancağınız sayfaya eklemeniz yeterli olacaktır.
fonksiyon aşağıdadır.


<%
private const bits_to_a_byte = 8
private const bytes_to_a_word = 4
private const bits_to_a_word = 32

private m_lonbits(30)
private m_l2power(30)

    m_lonbits(0) = clng(1)
    m_lonbits(1) = clng(3)
    m_lonbits(2) = clng(7)
    m_lonbits(3) = clng(15)
    m_lonbits(4) = clng(31)
    m_lonbits(5) = clng(63)
    m_lonbits(6) = clng(127)
    m_lonbits(7) = clng(255)
    m_lonbits(8) = clng(511)
    m_lonbits(9) = clng(1023)
    m_lonbits(10) = clng(2047)
    m_lonbits(11) = clng(4095)
    m_lonbits(12) = clng(8191)
    m_lonbits(13) = clng(16383)
    m_lonbits(14) = clng(32767)
    m_lonbits(15) = clng(65535)
    m_lonbits(16) = clng(131071)
    m_lonbits(17) = clng(262143)
    m_lonbits(18) = clng(524287)
    m_lonbits(19) = clng(1048575)
    m_lonbits(20) = clng(2097151)
    m_lonbits(21) = clng(4194303)
    m_lonbits(22) = clng(8388607)
    m_lonbits(23) = clng(16777215)
    m_lonbits(24) = clng(33554431)
    m_lonbits(25) = clng(67108863)
    m_lonbits(26) = clng(134217727)
    m_lonbits(27) = clng(268435455)
    m_lonbits(28) = clng(536870911)
    m_lonbits(29) = clng(1073741823)
    m_lonbits(30) = clng(2147483647)
   
    m_l2power(0) = clng(1)
    m_l2power(1) = clng(2)
    m_l2power(2) = clng(4)
    m_l2power(3) = clng(8)
    m_l2power(4) = clng(16)
    m_l2power(5) = clng(32)
    m_l2power(6) = clng(64)
    m_l2power(7) = clng(128)
    m_l2power(8) = clng(256)
    m_l2power(9) = clng(512)
    m_l2power(10) = clng(1024)
    m_l2power(11) = clng(2048)
    m_l2power(12) = clng(4096)
    m_l2power(13) = clng(8192)
    m_l2power(14) = clng(16384)
    m_l2power(15) = clng(32768)
    m_l2power(16) = clng(65536)
    m_l2power(17) = clng(131072)
    m_l2power(18) = clng(262144)
    m_l2power(19) = clng(524288)
    m_l2power(20) = clng(1048576)
    m_l2power(21) = clng(2097152)
    m_l2power(22) = clng(4194304)
    m_l2power(23) = clng(8388608)
    m_l2power(24) = clng(16777216)
    m_l2power(25) = clng(33554432)
    m_l2power(26) = clng(67108864)
    m_l2power(27) = clng(134217728)
    m_l2power(28) = clng(268435456)
    m_l2power(29) = clng(536870912)
    m_l2power(30) = clng(1073741824)

private function lshift(lvalue, ishiftbits)
    if ishiftbits = 0 then
        lshift = lvalue
        exit function
    elseif ishiftbits = 31 then
        if lvalue and 1 then
            lshift = &h80000000
        else
            lshift = 0
        end if
        exit function
    elseif ishiftbits < 0 or ishiftbits > 31 then
        err.raise 6
    end if

    if (lvalue and m_l2power(31 - ishiftbits)) then
        lshift = ((lvalue and m_lonbits(31 - (ishiftbits + 1))) * m_l2power(ishiftbits)) or &h80000000
    else
        lshift = ((lvalue and m_lonbits(31 - ishiftbits)) * m_l2power(ishiftbits))
    end if
end function

private function rshift(lvalue, ishiftbits)
    if ishiftbits = 0 then
        rshift = lvalue
        exit function
    elseif ishiftbits = 31 then
        if lvalue and &h80000000 then
            rshift = 1
        else
            rshift = 0
        end if
        exit function
    elseif ishiftbits < 0 or ishiftbits > 31 then
        err.raise 6
    end if
   
    rshift = (lvalue and &h7ffffffe) \ m_l2power(ishiftbits)

    if (lvalue and &h80000000) then
        rshift = (rshift or (&h40000000 \ m_l2power(ishiftbits - 1)))
    end if
end function

private function rotateleft(lvalue, ishiftbits)
    rotateleft = lshift(lvalue, ishiftbits) or rshift(lvalue, (32 - ishiftbits))
end function

private function addunsigned(lx, ly)
    dim lx4
    dim ly4
    dim lx8
    dim ly8
    dim lresult

    lx8 = lx and &h80000000
    ly8 = ly and &h80000000
    lx4 = lx and &h40000000
    ly4 = ly and &h40000000

    lresult = (lx and &h3fffffff) + (ly and &h3fffffff)

    if lx4 and ly4 then
        lresult = lresult xor &h80000000 xor lx8 xor ly8
    elseif lx4 or ly4 then
        if lresult and &h40000000 then
            lresult = lresult xor &hc0000000 xor lx8 xor ly8
        else
            lresult = lresult xor &h40000000 xor lx8 xor ly8
        end if
    else
        lresult = lresult xor lx8 xor ly8
    end if

    addunsigned = lresult
end function

private function f(x, y, z)
    f = (x and y) or ((not x) and z)
end function

private function g(x, y, z)
    g = (x and z) or (y and (not z))
end function

private function h(x, y, z)
    h = (x xor y xor z)
end function

private function i(x, y, z)
    i = (y xor (x or (not z)))
end function

private sub ff(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = addunsigned(a, addunsigned(addunsigned(f(b, c, d), x), ac))
    a = rotateleft(a, s)
    a = addunsigned(a, b)
end sub

private sub gg(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = addunsigned(a, addunsigned(addunsigned(g(b, c, d), x), ac))
    a = rotateleft(a, s)
    a = addunsigned(a, b)
end sub

private sub hh(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = addunsigned(a, addunsigned(addunsigned(h(b, c, d), x), ac))
    a = rotateleft(a, s)
    a = addunsigned(a, b)
end sub

private sub ii(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = addunsigned(a, addunsigned(addunsigned(i(b, c, d), x), ac))
    a = rotateleft(a, s)
    a = addunsigned(a, b)
end sub

private function converttowordarray(smessage)
    dim lmessagelength
    dim lnumberofwords
    dim lwordarray()
    dim lbyteposition
    dim lbytecount
    dim lwordcount
   
    const modulus_bits = 512
    const congruent_bits = 448
   
    lmessagelength = len(smessage)
   
    lnumberofwords = (((lmessagelength + ((modulus_bits - congruent_bits) \ bits_to_a_byte)) \ (modulus_bits \ bits_to_a_byte)) + 1) * (modulus_bits \ bits_to_a_word)
    redim lwordarray(lnumberofwords - 1)
   
    lbyteposition = 0
    lbytecount = 0
    do until lbytecount >= lmessagelength
        lwordcount = lbytecount \ bytes_to_a_word
        lbyteposition = (lbytecount mod bytes_to_a_word) * bits_to_a_byte
        lwordarray(lwordcount) = lwordarray(lwordcount) or lshift(asc(mid(smessage, lbytecount + 1, 1)), lbyteposition)
        lbytecount = lbytecount + 1
    loop

    lwordcount = lbytecount \ bytes_to_a_word
    lbyteposition = (lbytecount mod bytes_to_a_word) * bits_to_a_byte

    lwordarray(lwordcount) = lwordarray(lwordcount) or lshift(&h80, lbyteposition)

    lwordarray(lnumberofwords - 2) = lshift(lmessagelength, 3)
    lwordarray(lnumberofwords - 1) = rshift(lmessagelength, 29)
   
    converttowordarray = lwordarray
end function

private function wordtohex(lvalue)
    dim lbyte
    dim lcount
   
    for lcount = 0 to 3
        lbyte = rshift(lvalue, lcount * bits_to_a_byte) and m_lonbits(bits_to_a_byte - 1)
        wordtohex = wordtohex & right("0" & hex(lbyte), 2)
    next
end function

public function md5(smessage)
    dim x
    dim k
    dim aa
    dim bb
    dim cc
    dim dd
    dim a
    dim b
    dim c
    dim d
   
    const s11 = 7
    const s12 = 12
    const s13 = 17
    const s14 = 22
    const s21 = 5
    const s22 = 9
    const s23 = 14
    const s24 = 20
    const s31 = 4
    const s32 = 11
    const s33 = 16
    const s34 = 23
    const s41 = 6
    const s42 = 10
    const s43 = 15
    const s44 = 21

    x = converttowordarray(smessage)
   
    a = &h67452301
    b = &hefcdab89
    c = &h98badcfe
    d = &h10325476

    for k = 0 to ubound(x) step 16
        aa = a
        bb = b
        cc = c
        dd = d
   
        ff a, b, c, d, x(k + 0), s11, &hd76aa478
        ff d, a, b, c, x(k + 1), s12, &he8c7b756
        ff c, d, a, b, x(k + 2), s13, &h242070db
        ff b, c, d, a, x(k + 3), s14, &hc1bdceee
        ff a, b, c, d, x(k + 4), s11, &hf57c0faf
        ff d, a, b, c, x(k + 5), s12, &h4787c62a
        ff c, d, a, b, x(k + 6), s13, &ha8304613
        ff b, c, d, a, x(k + 7), s14, &hfd469501
        ff a, b, c, d, x(k + 8), s11, &h698098d8
        ff d, a, b, c, x(k + 9), s12, &h8b44f7af
        ff c, d, a, b, x(k + 10), s13, &hffff5bb1
        ff b, c, d, a, x(k + 11), s14, &h895cd7be
        ff a, b, c, d, x(k + 12), s11, &h6b901122
        ff d, a, b, c, x(k + 13), s12, &hfd987193
        ff c, d, a, b, x(k + 14), s13, &ha679438e
        ff b, c, d, a, x(k + 15), s14, &h49b40821
   
        gg a, b, c, d, x(k + 1), s21, &hf61e2562
        gg d, a, b, c, x(k + 6), s22, &hc040b340
        gg c, d, a, b, x(k + 11), s23, &h265e5a51
        gg b, c, d, a, x(k + 0), s24, &he9b6c7aa
        gg a, b, c, d, x(k + 5), s21, &hd62f105d
        gg d, a, b, c, x(k + 10), s22, &h2441453
        gg c, d, a, b, x(k + 15), s23, &hd8a1e681
        gg b, c, d, a, x(k + 4), s24, &he7d3fbc8
        gg a, b, c, d, x(k + 9), s21, &h21e1cde6
        gg d, a, b, c, x(k + 14), s22, &hc33707d6
        gg c, d, a, b, x(k + 3), s23, &hf4d50d87
        gg b, c, d, a, x(k + 8), s24, &h455a14ed
        gg a, b, c, d, x(k + 13), s21, &ha9e3e905
        gg d, a, b, c, x(k + 2), s22, &hfcefa3f8
        gg c, d, a, b, x(k + 7), s23, &h676f02d9
        gg b, c, d, a, x(k + 12), s24, &h8d2a4c8a
           
        hh a, b, c, d, x(k + 5), s31, &hfffa3942
        hh d, a, b, c, x(k + 8), s32, &h8771f681
        hh c, d, a, b, x(k + 11), s33, &h6d9d6122
        hh b, c, d, a, x(k + 14), s34, &hfde5380c
        hh a, b, c, d, x(k + 1), s31, &ha4beea44
        hh d, a, b, c, x(k + 4), s32, &h4bdecfa9
        hh c, d, a, b, x(k + 7), s33, &hf6bb4b60
        hh b, c, d, a, x(k + 10), s34, &hbebfbc70
        hh a, b, c, d, x(k + 13), s31, &h289b7ec6
        hh d, a, b, c, x(k + 0), s32, &heaa127fa
        hh c, d, a, b, x(k + 3), s33, &hd4ef3085
        hh b, c, d, a, x(k + 6), s34, &h4881d05
        hh a, b, c, d, x(k + 9), s31, &hd9d4d039
        hh d, a, b, c, x(k + 12), s32, &he6db99e5
        hh c, d, a, b, x(k + 15), s33, &h1fa27cf8
        hh b, c, d, a, x(k + 2), s34, &hc4ac5665
   
        ii a, b, c, d, x(k + 0), s41, &hf4292244
        ii d, a, b, c, x(k + 7), s42, &h432aff97
        ii c, d, a, b, x(k + 14), s43, &hab9423a7
        ii b, c, d, a, x(k + 5), s44, &hfc93a039
        ii a, b, c, d, x(k + 12), s41, &h655b59c3
        ii d, a, b, c, x(k + 3), s42, &h8f0ccc92
        ii c, d, a, b, x(k + 10), s43, &hffeff47d
        ii b, c, d, a, x(k + 1), s44, &h85845dd1
        ii a, b, c, d, x(k + 8), s41, &h6fa87e4f
        ii d, a, b, c, x(k + 15), s42, &hfe2ce6e0
        ii c, d, a, b, x(k + 6), s43, &ha3014314
        ii b, c, d, a, x(k + 13), s44, &h4e0811a1
        ii a, b, c, d, x(k + 4), s41, &hf7537e82
        ii d, a, b, c, x(k + 11), s42, &hbd3af235
        ii c, d, a, b, x(k + 2), s43, &h2ad7d2bb
        ii b, c, d, a, x(k + 9), s44, &heb86d391
   
        a = addunsigned(a, aa)
        b = addunsigned(b, bb)
        c = addunsigned(c, cc)
        d = addunsigned(d, dd)
    next
   
    md5 = lcase(wordtohex(a) & wordtohex(b) & wordtohex(c) & wordtohex(d))
end function

response.write(md5("123456"))

%>
0
 
 
 
0
mobil cihazlarda kullanılan işlemciler genellikle arm mimarisi temelinde tasarlanmışlardır. bu işlemciler, düşük güç tüketimi, yüksek performans ve uygun maliyet gibi avantajlar sağlamaktadırlar. bazı popüler mobil işlemci modelleri şunlardır:

qualcomm snapdragon: android cihazlarında yaygın olarak kullanılan bir işlemcidir. snapdragon, yüksek performans, enerji verimliliği ve 4g / 5g bağlantısı sağlar.

apple a-series: apple tarafından tasarlanan ve iphone, ipad ve ipod touch cihazlarında kullanılan bir işlemci serisidir. apple a-series, yüksek performans, enerji verimliliği ve yapay zeka özellikleri ile bilinir.

samsung exynos: samsung galaxy serisi cihazlarda kullanılan bir işlemci serisidir. exynos işlemciler, yüksek performans, enerji verimliliği ve gelişmiş grafik özellikleri sağlar.

mediatek helio: daha uygun fiyatlı android cihazlarda sıkça kullanılan bir işlemci serisidir. mediatek helio, yüksek performans, enerji verimliliği ve uygun fiyatlı olmasıyla bilinir.

huawei kirin: huawei'nin tasarladığı ve android cihazlarında kullanılan bir işlemci serisidir. kirin işlemciler, yüksek performans, enerji verimliliği ve yapay zeka özellikleri ile öne çıkar.

nvidia tegra: oyun tabletleri ve diğer cihazlarda kullanılan bir işlemci serisidir. nvidia tegra, yüksek performanslı grafik işleme özellikleri sağlar.

bu listede sadece popüler ve öne çıkan mobil işlemci modelleri yer almaktadır ve mobil cihazlarda kullanılan pek çok farklı işlemci modeli vardır.
0
 
 
 
0
üyeliğin paralı olduğu zannedilmektedir. chatgpt'ye üyelik ücretsizdir. chatgpt, bir dizi api aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilir ve bu api'ler aracılığıyla uygulamalarınızda veya sitelerinizde chatgpt'yi entegre edebilirsiniz. ancak, chatgpt api'lerini kullanırken, api kullanımı için belirli bir ücret ödemeniz gereken üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanabilirsiniz. bu durumda, ücretlendirmeye ilişkin detayları ilgili hizmet sağlayıcıdan öğrenebilirsiniz.
0
 
 
 
2
css
cascading style sheets (css), web sayfalarının görünümünü ve stiline yönelik bir web teknolojisidir. css, html ve diğer web teknolojileri ile birlikte kullanılarak web sayfalarına farklı tasarım özellikleri eklemek için kullanılır.

css'in sürümleri aşağıdaki gibidir:

css1: ilk css sürümüdür ve 1996 yılında yayınlanmıştır. temel olarak web sayfalarına sınırlı tasarım özellikleri eklemek için kullanılır.

css2: ikinci css sürümüdür ve 1998 yılında yayınlanmıştır. css1'e ek olarak daha fazla tasarım özelliği eklenmiştir. örneğin; css2 ile metin boyutunu, arka plan rengini, kenarlıkları ve daha fazlasını kontrol etmek mümkündür.

css3: en son css sürümüdür ve 1999 yılında başlayan süreçte 2011 yılında tamamlanmıştır. css3, önceki sürümlere göre daha fazla tasarım özelliği ve işlevsellik eklemiştir. örneğin; css3 ile dönen menüler, animasyonlar, çoklu arka plan resimleri ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

css sürümleri arasındaki farklar, eklenen tasarım özellikleri ve işlevselliği yönünden farklılık gösterir. örneğin; css1 ile yalnızca temel tasarım özellikleri eklemek mümkündür. ancak css3 ile daha karmaşık animasyonlar ve efektler oluşturulabilir. ayrıca css3 mobil cihazlar için daha uygun bir tasarım sağlayan daha esnek bir tasarım sistemine sahiptir.
0
 
 
 
0
veritabanı çeşitleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. bunlar şunlardır;

1. ilişkisel veritabanları
ilişkisel veritabanları verilerin tablolar halinde ilişkilendirildiği ve sql (structured query language) gibi standart bir dil kullanılarak yönetildiği veritabanı türüdür. ilişkisel veritabanları en yaygın veritabanı türüdür ve özellikle işletmeler, finans kurumları, e-ticaret siteleri, otomasyon sistemleri ve daha birçok alanda kullanılırlar.

2. nesne yönelimli veritabanları
nesne yönelimli veritabanları (object-oriented databases), nesne tabanlı programlama dillerine benzer şekilde verileri nesne şeklinde depolayan bir veritabanı türüdür. bu veritabanı türü, karmaşık veri tiplerinin ve ilişkilerin yönetiminde özellikle yararlıdır.

3. belge tabanlı veritabanları
belge tabanlı veritabanları (document-oriented databases), json veya xml gibi belge formatları şeklindeki verileri depolarlar. bu veritabanı türü, web uygulamalarında ve içerik yönetim sistemlerinde sıklıkla kullanılır.

4. grafik tabanlı veritabanları
grafik tabanlı veritabanları (graph databases), verileri düğümler ve kenarlar şeklinde graflar halinde depolar. bu veritabanı türü, sosyal ağlar, lojistik ve taşımacılık yönetimi, veri madenciliği ve arama motorları gibi uygulamalar için özellikle yararlıdır.

her bir veritabanı türü, farklı özellikler sunar ve farklı veri yapılarına göre en iyi şekilde kullanılır. örneğin; ilişkisel veritabanları, yapısal verilerin karmaşık ilişkilerini yönetmek için en iyi seçenekken, belge tabanlı veritabanları, doküman tabanlı verileri yönetmek için daha uygun bir seçenektir.
0
 
 
 
-1
nokta vuruşlu yazıcılar, bir belgenin yazdırılması için kullanılan eski bir yazıcı teknolojisidir. bu yazıcılar, belgenin üzerine mürekkep damlaları düşürerek karakterlerin oluşmasını sağlar.

nokta vuruşlu yazıcıların çalışma prensibi şu şekildedir: yazıcı, kağıdın üzerine basılmak üzere bir karakterin çizgisini çizer. ardından, bu karakterin şeklini noktalar halinde oluşturmak için bir mürekkep bant veya kartuşundan mürekkep çekilir. yazıcı kafası, bu noktalardan oluşan bir matrisi kullanarak belirli bir karakteri oluşturmak için belirli bir düzenlemeyle noktalara müdahale eder. yazıcı kafası, kağıdın üzerine doğru şekli oluşturmak için belirli bir basınçla mürekkep damlalarını kağıda vurur.

bu işlem, karakterlerin bir satırının tamamlanması ve yeni bir satırın başlamasıyla tekrarlanır. nokta vuruşlu yazıcılar genellikle gürültülü ve yavaş çalışır ve diğer modern yazıcı teknolojilerine göre daha az verimli olabilir. ancak, birçok yerde hala kullanılmaktadırlar, özellikle belirli endüstrilerde (örneğin, fatura yazdırma) ve bazı özel uygulamalarda.

nokta vuruşlu yazıcıların öncülleri, mekanik olarak çalışan yazıcılar idi. mekanik yazıcılar, klavyeden gelen karakter sinyallerini mekanik olarak bir şerit üzerinde çizerek karakterleri oluştururlardı. ancak, bu yazıcılar oldukça gürültülü ve yavaş çalıştıkları için, daha modern bir teknolojiye ihtiyaç duyuldu.

nokta vuruşlu yazıcılar, ilk olarak 1950'lerde icat edildi ve daha sonra 1970'lerde masaüstü bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte popüler hale geldi. o dönemde, nokta vuruşlu yazıcılar, fiyat açısından en uygun seçenekti ve bu nedenle birçok ev ve ofis için temel bir gereksinim haline geldi.

bugün, nokta vuruşlu yazıcılar çoğunlukla yerini daha modern yazıcı teknolojilerine bırakmış olsa da, bazı endüstrilerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

avantajları arasında, dayanıklılık, düşük maliyet ve çok katmanlı formlar gibi özellikleri sayılabilir. bu yazıcılar, çoklu kopya formaları yazdırmak için kullanılabildiği için fatura yazdırma ve muhasebe işlemleri gibi belge işlemleri için hala tercih edilebilirler.

ancak nokta vuruşlu yazıcıların dezavantajları da vardır. örneğin, yavaş ve gürültülü çalışmaları, yüksek gürültü seviyelerinin bir sorun olabileceği iş yerlerinde kullanılmalarını sınırlandırır. ayrıca, sınırlı yazdırma kalitesi, modern yazıcı teknolojilerinin sunduğu yüksek çözünürlük ve renk seçenekleri ile karşılaştırıldığında daha az çekicidir.

hala bazı özel kullanımlar için ideal bir seçenek olabilirler, ancak çoğu durumda daha modern yazıcı teknolojileri daha iyi bir seçimdir.

günümüzde çoğu yazıcı termal, mürekkep püskürtmeli veya lazer yazıcı teknolojisi kullanır. termal yazıcılar, ısı kullanarak mürekkebi doğrudan kağıda aktarır. mürekkep püskürtmeli yazıcılar, mürekkep püskürterek karakterleri oluşturur ve lazer yazıcılar, elektrostatik yük kullanarak toner mürekkebi kullanarak karakterleri kağıda aktarır. bu teknolojiler, daha hızlı, sessiz ve yüksek kaliteli baskılar yapabilen modern bir yazıcı deneyimi sunar.

ayrıca kablosuz bağlantı seçenekleri gibi gelişmiş özelliklere de sahiptirler ve hatta bazı modellerde mobil cihazlardan doğrudan baskı alma özelliği bile bulunmaktadır. bu özellikler, işletmelerin ve ev kullanıcılarının baskı ihtiyaçlarını daha etkili ve verimli bir şekilde karşılamasına yardımcı olur.

teknolojik ilerlemeler ve modern yazıcı teknolojilerinin yaygınlaşması nedeniyle daha az tercih edilir hale gelmiştir. ancak, bazı endüstrilerde ve belirli özel kullanımlarda hala bir seçenek olarak kalmaktadırlar.
0
 
 
 
-1
birilerinin canı sıkılmış ve kurcalamak istiyor demektir.
0
 
 
 
0
tersine mühendislik öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

programlama dillerini öğrenin: tersine mühendislik, özellikle yazılım sistemleri için kullanılan bir tekniktir. bu nedenle programlama dillerini öğrenmek tersine mühendislik öğrenmek için önemli bir adımdır.

donanım tasarımı hakkında bilgi edinin: tersine mühendislik, elektronik ve mekanik sistemler için de kullanılabilir. bu nedenle donanım tasarımı hakkında bilgi edinmek önemlidir.

araçlar hakkında bilgi edinin: tersine mühendislik, özel araçlar ve yazılımlar kullanarak gerçekleştirilir. bu nedenle tersine mühendislik araçları hakkında bilgi edinmek önemlidir.

örnekler üzerinde çalışın: tersine mühendislik öğrenmek için gerçek dünya örneklerini analiz etmek ve çözmek önemlidir. birçok açık kaynaklı yazılım ve donanım projeleri tersine mühendislik öğrenmek için iyi bir kaynak olabilir.

uygulamalar yapın: tersine mühendislik öğrenmek için kendinize uygulamalar belirleyin ve bunları gerçekleştirin. örneğin, bir programı tersine mühendislik yaparak çalışma prensiplerini anlayabilirsiniz.

deneyin ve öğrenin: tersine mühendislik, pratik yaparak öğrenilen bir tekniktir. farklı sistemler üzerinde çalışarak ve yeni örnekler üzerinde çalışarak tersine mühendislik becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
0
 
 
 
-1
seo veya arama motoru optimizasyonu, bir web sitesinin arama motorlarında daha yüksek bir sıralama elde etmek için optimize edilmesi sürecidir. seo teknikleri, bir web sitesinin arama motorlarında daha yüksek bir sıralama elde etmek için kullanılan çeşitli stratejileri içerir. bazı önemli seo teknikleri şunlardır:

1. anahtar kelime araştırması: içerikte kullanılacak anahtar kelimelerin araştırılması ve belirlenmesi.

2. içerik optimizasyonu: anahtar kelimelerin uygun şekilde yerleştirilmesi, kaliteli içerik oluşturma, sayfa başlıklarının optimize edilmesi, meta açıklamalarının kullanılması.

3. bağlantı oluşturma: kaliteli bağlantılar edinmek, diğer web siteleri ile bağlantı kurmak, iç bağlantılar oluşturmak.

4. site hızı optimizasyonu: site hızını arttırmak için resimleri optimize etmek, kodlama ve site mimarisi iyileştirmeleri yapmak.

5. mobil uyumluluk: web sitesinin mobil cihazlara uygun olması ve mobil uyumlu tasarım yapılması.

6. sosyal medya etkileşimi: sosyal medya hesaplarından web sitesine trafik çekmek ve sosyal medya paylaşımlarının seo'ya etkisini arttırmak.

7. analiz ve izleme: seo performansının izlenmesi ve analiz edilmesi, verilerin kullanılarak iyileştirmeler yapılması.

bu tekniklerin tümü bir web sitesinin arama motorlarında daha yüksek bir sıralama elde etmek için optimize edilmesine yardımcı olabilir. fakat seo süreci sürekli bir çalışma gerektirir ve sonuçların alınması için sabır ve zaman gerekir.
0
 
 
 
0

Activity Logs

There are 2 new tasks for you in “AirPlus Mobile APp” project:
Added at 4:23 PM by
img
Meeting with customer
Application Design
img
img
A
In Progress
View
Project Delivery Preparation
CRM System Development
img
B
Completed
View
Invitation for crafting engaging designs that speak human workshop
Sent at 4:23 PM by
img
Task #45890merged with #45890in “Ads Pro Admin Dashboard project:
Initiated at 4:23 PM by
img
3 new application design concepts added:
Created at 4:23 PM by
img
New case #67890is assigned to you in Multi-platform Database Design project
Added at 4:23 PM by
Alice Tan
You have received a new order:
Placed at 5:05 AM by
img

Database Backup Process Completed!

Login into Metronic Admin Dashboard to make sure the data integrity is OK
Proceed
New order #67890is placed for Workshow Planning & Budget Estimation
Placed at 4:23 PM by
Jimmy Bold
Pic
Brian Cox 2 mins
How likely are you to recommend our company to your friends and family ?
5 mins You
Pic
Hey there, we’re just writing to let you know that you’ve been subscribed to a repository on GitHub.
Pic
Brian Cox 1 Hour
Ok, Understood!
2 Hours You
Pic
You’ll receive notifications for all issues, pull requests!
Pic
Brian Cox 3 Hours
You can unwatch this repository immediately by clicking here: Keenthemes.com
4 Hours You
Pic
Most purchased Business courses during this sale!
Pic
Brian Cox 5 Hours
Company BBQ to celebrate the last quater achievements and goals. Food and drinks provided
Just now You
Pic
Pic
Brian Cox Just now
Right before vacation season we have the next Big Deal for you.